Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика. Нейното седалище е в София с адрес бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3. Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация, структурирана в Централно управление и 28 териториални дирекции „Инспекция по труда“. Централното управление включва дирекциите от общата администрация, Главната дирекция „Инспектиране на труда“, дирекциите „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ и „Международна трудова миграция“ и отделни длъжности.

Често изисквани документи от ИТ

За да не изпаднете в ситуацията спешно да събирате документи, с които да се явите в инспекция по труда, прочетете следващите редове, в които ви представяме списък на често изисквани от Инспекция по труда документи по трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд.

 • Инструкции за безопасна работа с оборудване;
 • Регистър на на трудови злополуки и заповед за определяне на лице за поддържането му;
 • Попълнена, подписана и подпечатана приложената идентификационна карта;
 • Инструкции за безопасна работа с опасни химични агенти;
 • Документация по организиране на обученията във фирмата;
 • Документация по организирането и провеждането на инструктажите;
 • Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Документи по чл. 403а от Кодекса на труда;
 • Документация по оценяването на риска;
 • Договор със служба по трудова медицина;
 • Програма от мерки за минимизиране на риска;
 • Документация по осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства на наетите лица;
 • Документация по разработения и прилаган физиологичен режим на труд и почивка;
 • Документация по прилагането на чл. 315 от Кодекса на труда и чл. 38 от Закона за хората с увреждания;
 • Протоколи от измервания на факторите на работната среда, вкл. и за електробезопасност;
 • Споразумение по член 18 от ЗЗБУТ;
 • Документация, свързана с използването на ръчни и преносими електрически инструменти – ако има такива;
 • Документация по застраховането на работещите за риска „трудова злополука“;
 • Документация по наетото/определеното длъжностно лице за орган по безопасност и здраве при работата;
 • Документи за придобита/защитена квалификационна група по електробезопасност на обслужващия електротехнически персонал или договора за поддръжка на ел. съоръженията;
 • Документация по учредяването и дейността на Комитета / Групата по условия на труд;
 • Документация по осигуряване на работно и униформено облекло;
 • Копие от договор за обслужване на енергообзавеждането, ако се обслужват от външна фирма или списък на собствен електротехнически персонал.

В секцията нормативни документи, може да намерите най-често цитираните и използване нормативни актове.