За нас

Орган за контрол от вида С при “ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД е създаден през 2018 г. Акредитиран съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от ИА БСА с регистрационен номер 23 ОКС/31.08.2018 г. Орган за контрол от вид С “ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД извършва:

Контрол и измерване на електрически съоръжения до 1000 V

  • Импеданс на контура “Фаза-защитен проводник”;
  • Защитни прекъсвачи;
  • Съпротивление на изолацията;
  • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

Контрол и измерване на физични фактори

  • Шум;
  • Микроклимат;
  • Изкуствено осветление.

В Орган за контрол от вид “С” при “ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД работят специалисти, притежаващи високо ниво квалификация и професионален опит, необходими за извършването на контрола и оценка на съответствието спрямо действащите нормативни уредби. Сериозният опит в тази област гарантират правилното и точно прилагане на установените норми, процедури и стандарти.
Фирмата разполага с модерна апаратура, калибрирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2005.