Микроклимат се нарича съвкупността от показатели на въздушната среда в помещенията: температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Тези показатели имат значение за субективното усещане за комфорт. Работодателят е задължен да ви осигури безопасни и здравословни условия на труд, като нормалният за работа микроклимат е важна част от тях.

Какви стойности на микроклимат трябва да бъдат поддържани на работното място?

Температура (оптимални гранични стойности и допустими гранични стойности): Оптималните гранични стойности важат за климатизирани помещения. Допустимите гранични стойности важат в случаите, когато поради технически или технологични причини не е възможно да се осигури спазване на оптималните гранични стойности.

Оптималните гранични стойности, могат да бъдат в граници от 16 до 25 °C градуса, както следва:

  • през студения период на годината: от 20 до 23 °C – за лека физическа работа. От 17 до 20 °C – за средно тежка физическа работа. От 16 до 18 °C – за тежка физическа работа;
  • през топлия период на годината: от 22 до 25 °C – за лека физическа работа, от 20 до 23 °C – за средно тежка физическа работа, от 18 до 21 °C – за тежка физическа работа.

Допустими гранични стойности, в зависимост от периода на годината, категорията на работата и вида на работното място, могат да бъдат в граници от 12 до 26 °С градуса в интервал: от 18 до 25 °C – за лека физическа работа, от 15 до 23 °C – за средно тежка физическа работа, от 13 до 19 °C – за тежка физическа работа,

За непостоянни работни места допустими гранични стойности в интервала: от 15 до 26 °C – за лека физическа работа, от 13 до 24 °C – за средно тежка физическа работа, от 12 до 19 °C – за тежка физическа работа.

Максималната гранична стойност на температурата през лятото е допустимо да достигне 28 °C за лека и средно тежка физическа работа, и 26 °C за тежка физическа работа. В наредбата са предвидени случаи, в които при много висока температура навън, максималната гранична стойност ба температура на работното място може да се повиши (с 3 °C до 5 °C).

Относителна влажност на въздуха – върху човешкия организъм оказва влияние и относителната влажност на въздуха. Този показател също влияе на усещането за комфорт, студ и топлина. Относителната влажност е отношението между количеството водна пара, намираща се във въздуха и максималното количество водна пара, което въздуха може да поеме при една и съща температура на въздуха.

Допустимите гранични стойности за относителна влажност на въздуха на постоянни работни места през студения период на годината: от 30 % до 75 %.

Допустимите гранични стойности за относителна влажност на въздуха на постоянни работни места през топлия период на годината са:

от 30 до 55 % – при температура на въздуха в помещението t > 28 °С;
от 30 до 60 % – при температура на въздуха в помещението 26°С < t ≤ 28 °С;
от 30 до 65 % – при температура на въздуха в помещението 25°С < t ≤ 26 °С;
от 30 до 70 % – при температура на въздуха в помещението 24 °С < t ≤ 25 °С;
от 30 до 75 % – при температура на въздуха в помещението t ≤ 24 °С.

Скорост на движение на въздуха – допустимите гранични стойности за скорост на движение на въздуха на постоянни работни места през студения период на годината са:

до 0,2 m/s – за лека физическа работа;
до 0,4 m/s – за средно тежка физическа работа;
до 0,5 m/s – за тежка физическа работа.

Допустимите гранични стойности за скорост на движение на въздуха на постоянни работни места през топлия период на годината:

  • помещения с незначително топлинно натоварване са: до 0,5 m/s – за лека и средно тежка физическа работа, до 0,7 m/s – за тежка физическа работа
  • помещения със значително топлинно натоварване са: до 0,5 m/s – за лека и средно тежка физическа работа, до 1,0 m/s – за тежка физическа работа.

Как се контролира микроклимат?

Работодателят Ви е длъжен да извършва оценка на риска на работното място и при необходимост да прави измервания. Ако се установи, че е налице несъответствие с установените оптимални или допустими гранични стойности (при работни места в сгради) или съществува риск от слънчев или топлинен удар, преохлаждане и измръзване (при работа на открито), работодателят трябва да вземе съответните мерки.

Ако работодателят не изпълнява задълженията си?

Законът Ви дава право да откажете да изпълнявате извършваната от вас работа при възникване на сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота ви. Като от това не могат да възникнат неблагоприятни последици за вас.

Можете и да подадете сигнал в Инспекцията по труда, която следи за спазването на трудовото законодателство и има правомощие да извърши проверка на работодателя Ви.