Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ – въпроси и отговори

НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места