Entries by ЕМ-ТЕСТИНГ

Техническа спецификация

Какво е техническа спецификация? Договорните отношения на страните не приключват с изготвянето и подписването на основния договор. В някои случаи напълно и обективно е невъзможно да се изразят всички тънкости и нюанси на предстоящата транзакция в един документ. В такива ситуации законите на страната ни позволяват изготвянето на допълнителни документи. Ако разглеждаме договора като основен […]

Измерване на шум в жилищни сгради

Какво е шум в жилищни и обществени зони? Шумът е комбинация от звуци с различна сила и честота. Под шум се разбира всеки неприятен, нежелан звук или съвкупност от звуци, които нарушават тишината, имат дразнещ или патологичен ефект върху човешкото тяло.

Шум в работна среда

Какво е шум в работна среда? Въздействието на шума върху човешкото тяло и средствата за минимизирането му на работното място са обект на разпоредбите и законите за защита на здравето на работещите във вредни и опасни за здравето условия на шум. Шумът е хаотична комбинация от различни по сила и честота звуци, които могат да […]

Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”

Какво е контур „фаза – защитен проводник”? Ако свържете фазовия проводник L и нулевия работен проводник N или защитния проводник PE, тогава се образува верига, наречена цикъл фаза-нула. Този контур се състои от електрическа верига на трансформатор, фазов проводник L и неутрален проводник N, или електрическа верига на трансформатор, фазов проводник L и защитен проводник […]

Въвеждане в експлоатация

Какво е въвеждане в експлоатация? Въвеждането в експлоатация е процедура, която трябва да бъде завършена преди началото на експлоатацията на която и да е сграда. Именно тази документация дава на собственика право да свързва комуникациите: електричество, вода, отопление и канализация. Недвижими имоти, които не са въведени в експлоатация, не могат да бъдат регистрирани като право […]

Измерване фактори работна среда – Банско

Когато се налага измерване на фактори в работната среда в предприятие в Банско, трябва да знаете следните неща. Работодателите първо трябва да са запознати със своите задължения по тази част. Когато познанието по темата не е достатъчно и работодателите усещат тази липсва, следва да се говори със специалисти, които да ги въведат в яснота относно […]

Измерване фактори работна среда – Благоевград

При условие, че ви трябва измерване фактори на работна среда в предприятието ви в Благоевград, следва да се запознаете със следната информация. Тъй като повечето от данните в текста са базирани на Наредби, тук ще ограничим дословното им цитиране и ще акцентираме върху периодичността на изследванията. Измерванията на факторите на работната среда в дадено предприятие […]

Измерване на шум и вибрации

Измерването на шума и вибрациите е значителна процедура, която трябва да се прави на работното място, независимо от това дали на пръв поглед там няма оплаквания. Още повече, че не всеки шум е доловим за човешкото ухо, но организмът усеща неравномерните трептения и звукови вълни, а това крие здравословни рискове. Ето защо, всяко работно място […]

Лаборатория за измерване факторите на работната среда

Факторите на работната среда са тези, които определят доколко едно място е безопасно и подходящо за даден вид работа Те са обект на лабораторно измерване и всеки негативен или позитивен резултат относно един от факторите, влияе на цялостната оценка и след това на определените рамки за здравословен труд и техническите рамки. Лабораторните изследвания се правят […]

Безопасност на труда

Безопасността на труда е най-важният елемент от производствения процес, който засяга директно здравето и живота на всеки работещ. Независимо от това каква работа извършва даден човек, той винаги трябва да спазва мерките за безопасност на работното място; те са му дадени след инструктаж, а мерките за изпълнение са екипна работа. Определението за безопасност на труда […]