Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”

Какво е контур „фаза – защитен проводник”?

Ако свържете фазовия проводник L и нулевия работен проводник N или защитния проводник PE, тогава се образува верига, наречена цикъл фаза-нула.

Този контур се състои от електрическа верига на трансформатор, фазов проводник L и неутрален проводник N, или електрическа верига на трансформатор, фазов проводник L и защитен проводник PE.

Токът на късо съединение зависи от съпротивлението на веригата „фаза-нула“, в зависимост от стойността на която е избран прекъсвач или стопяваща връзка, която ще предпази оборудването от късото съединение. Същността на този тип измерване на електрическото оборудване е да се определи правилният избор на прекъсвач за защита

Възможно е, разбира се, да се изчисли съпротивлението на веригата фаза-нула. Това е доста трудно особено при следните обстоятелства:

– при наличието на преходни съпротивления на всички комутационни устройства (прекъсвачи, предпазители, прекъсвачи, разединители, контактори и др.);

– при неопределеност на точния път на тока в авариен режим (метални конструкции, водопроводи, тръбопроводи, заземяващ контур, повторно заземяване и др.).

При измерване на съпротивлението на контура „фаза-нула“ със специално устройство всички горепосочени фактори се вземат предвид автоматично.

Причините за измерване на веригата фаза-нула са следните:

– приемо-предавателни тестове на ново пусната в експлоатация електрическа инсталация (след монтаж или реконструкция);

– периодични тестове;

– по искане на регулаторни органи;

– по собствено желание.

За да се определи съответствието на защитните устройства, е необходимо да се определи:

  1. Стойността на съпротивлението на контура фаза-нула. Тази стойност включва съпротивлението на намотките на захранващия трансформатор Ztr, фазовия проводник Zf и неутралния (защитния) проводник Zn, преходните съпротивления на силовите контакти на автоматичните превключватели, прекъсвачи, контактори и др.
  2. Големината на тока на късо съединение. Стойността на еднофазния ток на късо съединение може да бъде получена индиректно по формулата по-долу или да се изчисли автоматично от инструмента.

Ik.z = Unom / Zs където Unom е номиналното напрежение на захранващата мрежа; Zs е импеданс на контура фаза-защитен проводник.

  1. Време на изключване на защитното устройство по времево-токова характеристика.
  2. Допълнителни характеристики и параметри (наличие на RCD, наличие на допълнително изравняване на потенциала, определяне и изчисляване на импеданса на защитния проводник Zpe).

Съгласно изискванията, в зависимост от датата на пускане в експлоатация на електрическата инсталация, се нормализира или кратността, или времето на изключване на машината.

За измерване на съпротивлението на контура „фаза-нула“ могат да се използват различни видове оборудване и мултифункционални устройства.

Съпротивлението на веригата „фаза-нула“ е един от най-важните параметри на електрическата инсталация, но не и единственият.