Осветление е изкуствена или естествена светлина, която осигурява осветеност на вътрешността на сгради или навън на паркове, стадиони и други. Изкуствените източници са технически устройства с различна конструкция и различни способи за преобразуване на енергията, основното предназначение на които е получаването на светлинно излъчване.

При своята работа, служителите могат да бъдат изложени на неблагоприятни въздействия от различно естество като високи нива на шум, нездравословна температура, електромагнитни полета а също и недоброто осветление.

Условно можем да разделим факторите на няколко групи: физични фактори, фактори на микроклимата, химични фактори, биологични фактори, физиологични фактори, психични фактори.

Най-честите измервания, които са необходими са: измервания на осветеност, микроклимат, шум, вибрации и периодичните проверки на: импеданс на защитния контур “фаза – защитен проводник”, заземителна уредба и мълниезащитна уредба.

ОПТИЧЕСКИ фактори – недоброто осветление води до зрителна, нервна и обща умора, както и до увреждане на зрението. В работните помещения се осигурява приоритетно естествено осветление. За осигуряване на достатъчно изкуствено осветление в работните помещения се изпълнява комбинирано осветление. Локалното осветление се прилага на работните машини. Аварийно осветление се прилага на работните места, на който при авария в осветителната система работещите са изложени на риск от злополуки. По отношение на осветлението все още е действаща Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите от 1976 г. Тя определя нормите за проектиране на изкуствено осветление, докато периодичността на измерванията се определя от чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Осветлението оказва влияние не само върху психиката, но и върху действието на всички физиологични процеси в организма на човека. Неправилното и недостатъчно осветление влошава зрението, предизвиква умора в тялото и мозъка, значително намалява производителността на труда и е сериозно предусловие за случването на трудови злополуки.
Специалисти са доказали, че с повишаването на осветеността значително се увеличава и производителността на труда – при едно изследване засилили осветлението от 100 до 1000 лукса и резултатите в работата се покачили от 5% до 40% в оглед на точността на извършваната работа. Например при хората, които се занимават с писане, увеличаването на осветеността е намалило два пъти допускането на грешки.

Изкуствените източници на светлина са технически устройства с различна конструкция и различни способи за преобразуване на енергията, основното предназначение на които е получаването на светлинно излъчване. Примери за изкуствено осветление са: светодиодна лампа, луминесцентна лампа, електрическа лампа и т.н.

Осветлението изпълнява не само естетични функции, но е много важно поради здравословни причини и може да предотварати разход на енергия. Проучване, проведено през 1972 и 1981 г., документирано от Робърт Улрих, изследвало 23 хирургически пациенти, които били настанени в стаи с прозорци и гледка навън. Резултатът от проучването е, че пациентите, които били в стаи с прозорци, които осигуряват достъп до естествена светлина, имали много по-кратки следоперативни болнични престои, получавали много по-малко отрицателни оценъчни коментари в бележките на медицинските сестри, приемали по-рядко силни болкоуспокояващи спрямо 23 други пациенти в подобно състояние, които обаче били настанени в стаи, където прозорците гледали към тухлени стени. Това проучване показва, че поради естеството на гледката и излагането на дневна светлина наистина е по-здравословно за пациентите, отколкото за тези, които са изложени на слаба естествена светлина със закрита гледка към стена. Правилното използване на прозорците не само повишава работната производителност, но допринася както за по-добрата естетика на помещенията, така и за по-доброто цялостно здраве на хората в тях.

В процеса на експлоатация осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки:

  • Ежегодно се измерва степента на осветеност на работния обсег – работното място, зоната, помещението, в което се изпълнява или може да настъпи свързана със зрението задача или дейност в производствените и обществени сгради и помещения;
  • Периодично, но не по-малко от веднъж тримесечно се проверява общото техническо състояние на осветителната уредба с подмяна на неработещите светлинни източници, почистване на осветителни тела.

Това измерване се извършва всяка година.

Когато се избира осветление за бизнес сгради и работни места, често решаващият фактор се оказва икономическият. Но когато се изчисляват разходите, трябва да се имат предвид не само тези за закупуване, окабеляване и оборудване, но и последващите – за ремонт, за електричество, за проддръжка.

Все по-често се обръща внимание и на идеята за икономия на енергията – актуален проблем, съобразяването с който показва модерно мислене и загриженост за екологията. А спестяването на енергията не е само индивидуален въпрос, с който се намаляват разходите, но по-малката консумация на енергия от всеки един офис, апартамент, магазин означава и по-малко количество на изгорени въглища, газ и нефт и по-чиста околна среда.

Практиката в осветлението на работни помещения показва, че най-иконимичният и подходящ вариант от всичките на пазара се оказва осветлението, което се базира на LED осветителни тела. Повечето от нас го асоциират със студена бяла светлина, но истината е, че в момента се предлага широка гама от цветове – от топли до студени тонове.

Икономичността и ефективността на LED осветлението превъзхожда в голяма степен конвенционалното и луминисцентното осветление. Доказано е, че един такъв източник на светлина изразходва 5 пъти по-малко енергия от електрическите крушки с нажежаема жичка, като дори продължителността на живота им е над 10 пъти по-голяма.

Други ползи на LED светлина: – коефициентът на полезно действие достига до 85%, като целта на производителите е постоянно да повишават тази стойност с внедряването на модерни технологии; – не създават шум; – няма трептене, което оказва негативно въздействие върху човешкото здраве.

За финал можем да кажем, че качественото осветление на работното място е показване на уважение на работодателя към служителите му. Освен това то носи множество ползи за компанията, които се измерват в икономия на енергия и повишаване на производителността на работещите.