Според Чл. 217 от НАРЕДБА № 7/1999 г. за мин. изисквания за ЗБУТ необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за нуждите на оценката на риска. Периодичността за проверка на параметрите за електробезопасност се определя от Наредба № 16-116/2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.) Приложение № 9 към чл. 264, ал. 2, а за Електрозащитни средства – Наредба №22, ДВ, бр. 45/2006г.

При своята работа, служителите могат да бъдат изложени на неблагоприятни въздействия от различно естество като високи нива на шум, нездравословна температура, електромагнитни полета и др. Основния нормативен документ, даващ информация за изискванията и възможностите за ограничаване на вредните фактори е Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Освен тази наредба, където е приложимо, съществуват допълнителни наредби, определящи допустимите и здравословни норми за работа.

Условно можем да разделим факторите на няколко групи: физични фактори, фактори на микроклимата, химични фактори, биологични фактори, физиологични фактори, психични фактори.

Най-честите измервания, които са необходими са: измервания на осветеност, микроклимат, шум, вибрации и периодичните проверки на: импеданс на защитния контур “фаза – защитен проводник”, заземителна уредба и мълниезащитна уредба.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ фактори – тук спадат пораженията от електрически ток при директен допир или при експлоатация. Въздействието се причинява поради допиране или опасно приближаване до части, които са под напрежение, или до части, които нормално не се намират под напрежение, но поради повреда на изолацията или по други причини попадат под напрежение. Вредното въздействие може да причини увреждане (изгаряне) или смърт от електрически удар. Като превантивни мерки отново можем да разгледаме наличието на инструкции за безопасна работа с електрически машини или оборудване, наличието на подходящо обучение за служителите (квалификационна група по ел.безопасност), използване само на изправни ел.уреди и съоръжения, водене на дневник за проверка на преносимите ел. уреди, заземяване, зануляване и периодичен контрол на тези мерки, както и използването на лични предпазни средства. Периодичните проверки, свързани с електробезопасността касаят измерванията на: импеданс на защитния контур “фаза – защитен проводник”, заземителна уредба и мълниезащитна уредба.

Импеданс на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN”

Импеданс на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN”
За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур (фаза – защитен проводник) или (фаза – проводник PEN) се измерва и оценява с периодичност, определена:

 • в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея
 • във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите
 • от енергетика – но най-малко веднъж на пет години

За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур ( фаза – защитен проводник ) или (фаза – проводник PEN) се измерва и оценява:

 • при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.
 • след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.
 • след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването

Периодични измервания за проверка на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност и за опасно напрежение в ел. уредби с напрежение до 1000V, съгласно чл. 268 и чл. 269 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от:

 • една година – за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземление
 • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания потребител и предпазното заземление при защита от токове с нулева последователност
 • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания консуматор и защитния прекъсвач за опасно напрежение, и отсъствието на електрическа връзка между корпуса на защитавания консуматор и предпазното заземление

Периодични измервания за проверка на защитната заземителна уредба, съгласно чл. 260 и чл. 261 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от:

 • една година – за съпротивлението на заземителите спрямо земя
 • пет години – за съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване

Периодични измервания за проверка на изолационното съпротивление, на веригите за безопасно свръхниско напрежение спрямо останалите електрически вериги на захранващата мрежа, съгласно чл. 271 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършва в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от три години.
Периодични измервания на изолационното съпротивление и стойността на напрежението в осветителните уредби, съгласно чл. 383 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват при следната периодичност:

 • един път на три години – измерване на изолационното съпротивление на проводниците и кабелите
 • един път годишно – измерване на товарите и стойността на напрежението в отделните точки на електрическата инсталация

В електрически уредби с напрежение до 1000 V, в които се прилага защита от токове с нулева последователност, на периодична проверка подлежат:

 • изправността на защитния прекъсвач
 • съпротивлението спрямо земя на предпазното заземяване
 • електрическата връзка между корпуса на защитавания приемник на електрическа енергия и предпазното заземяване

Заземителна уредба. Техническото състояние на заземителната уредба се проверява периодично в обхват и срокове, определени от енергетика.
Периодичните проверки включват:

 • външен оглед на видимите части на заземителната уредба
 • оглед за целостта на веригите между заземителя и заземените съоръжения и отстраняване на прекъсвания и лоши контакти
 • оглед на местата за присъединяване на преносими заземители в стационарни електрически уредби
 • оглед на маркировката на заземителите, на заземителните и защитните проводници, на заземителните и защитните клеми
 • проверка на съединението на заземителната уредба с естествените и изкуствените заземители
 • измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя – сроковете за това измерване са съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но не по-дълги от една година
 • измерване на съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване. Сроковете за това измерване са съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от пет години
 • проверка за състоянието на пробивните предпазители
 • проверка за степента на корозиране на намиращите се в земята елементи на заземителната уредба чрез разкопаване – извършват се съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но в срокове не по-дълги от 10 години.

Извънредни проверки на съединенията на заземителната уредба с естествените и изкуствените заземители и измерване на съпротивлението им спрямо земя се извършват след всеки техен ремонт. Извънредни проверки на пробивните предпазители се извършват при всеки ремонт на съоръженията или при преместването им.