Според Закона здравословни и безопасни условия на труд са такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставки за пълно психическо и социално благополучие на работещите лица. Условията на труда са съвкупност от елементи на производствената среда, които оказват влияние върху живота, здравето и работоспособността на човека в процеса на труда. Те са здравословни, ако позволяват нормално функциониране на човека по-време на работа.

Вредните фактори за здравето и безопасността са физически, химически, биологически, психологически и други въздействия, които влияят негативно или заплашват здравето и безопасността на работниците.
Професионален риск, това е вероятността от възникване на неблагоприятни последици за здравето и безопасността на работещите при конкретно въздействие на вредни фактори при работа. Професионалният риск се характеризира, чрез:

 • вида и размера на опасността;
 • вероятността от настъпване на опасното събитие;
 • физическо нараняване, повреда на имущество, продукция, загуби на работно време, финансови средства.

Здравния риск представлява вероятността от възникване на неблагоприятни изменения в здравното състояние при конкретно въздействие на вредни за здравето фактори.

Защитата на хората при осъществяване на трудовата им дейност е важен проблем на управлението на човешки ресурси в предприятието, защото здравето, животът и работоспособността са най-високата ценност на човека.

Чрез системата за защита на хората (работещите) във фирмата се постигат:

 • по-високо качество и продуктивност на човешките ресурси
 • удолетвореност от труда
 • намаляване на загубите на работно време и на труда потенциал, поради трудови злополуки
 • намаляване на разходите и последиците от вредни и опасни условия на труд
 • ограничаване на материалните щети вследствие на трудови инциденти
 • реализация на убеждението, че хората са ключовия фактор за успеха на предприятието
 • по-добър имидж на предприятието.

Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд така, че опасностите на служителите да бъдат намалени до минимум .
Конвенциите и препоръките на Международната организация по труда (МОТ), относно здравословните и безопасни условия на труд, могат да се класифицират в няколко групи: общи разпоредби, трудови злополуки, закрила от специфични рискове закрила на някои категории трудещи се, закрила на някои отрасли на икономиката.

Конвенциите уреждащи закрилата на работниците от специфични рискове, включват задълженията, които се отнасят до: обезопасяване на машините, закрила от токсични вещества, максимално тегло на товари, замърсен въздух, шум и вибрации и други.

Международната организация по труда /МОТ/, предявява специфични изисквания към здравословните и безопасни условия на труд в:

 • строителството
 • търговията
 • хотелите, ресторантите
 • морското и пътническо корабоплаване
 • океанския и морския риболов
 • селското стопанство

Особена закрила на някои категории трудещи се обхваща труда на жените и непълнолетните (децата и юношите), закрила на майчинството:

 • закрила на здравето на работещите бременни жени
 • минимален размер на отпуска за майчинство
 • парични обезщетения по-време на майчинство
 • защита от прекратяване на трудовите право-отношения по-време на бременност и ползване на отпуск.

По въпросите на безопасността и здравето при работа МОТ работи в тясно сътрудничество със Световната организация по здравеопазването към ООН. Между тях е изграден съвместен комитет с основни цели:

 • Предотвратяване на здравните неблагополучия сред работниците и служителите, причинени от опасни и нездравословни условия на труд.
 • Адаптиране на работната среда на работещите към техните физиологически и психични възможности.
 • Адаптиране на работника към работата и работната среда.
 • Поддържане на най-добро ниво на физическо, умствено и социално благополучие на работниците от всички професии.

Две от разпоредбите на Общия Европейски закон  определят политиката на Европейския съюз по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.

 • Член 100А урежда максимални изисквания по отношение нивото на безопасност и здраве при проектиране, производство и пускане на пазара на машини, техническо оборудване и материали.
 • Член 118А определя минималните изисквания по отношение на работната среда и условията на труд. Определят се по-конкретно изискванията по отношение на работните места и работната среда, които трябва да бъдат постигнати в законодателствата на страните членки на Европейския съюз. Подобряване на безопасността и здравето на работещите на работното място:
 • Минимални изисквания за безопасността и опазване на здравето на работните места.
 • Минимални изисквания за безопасността и опазване на здравето при производствени средства от работещите по време на работа.
 • Минимални изисквания за безопасността и опазване на здравето при използване на лични предпазни средства.
 • Минимални изисквания за безопасността и опазване на здравето при пряко манипулиране на товара.
 • Минимални изисквания за безопасността и опазване на здравето при временни или подвижни строителни площадки.
 • Защита на работещите от опасности, предизвикани от химически, физически и биологически материали по време на работа.

В България има регламентирани закони и постановления, свързани с безопасния и здравословен труд. За съжаление, въпреки упоменатите в тях административни мерки за неспазване на правилата, както и нарушаването им, все още в нашата действителност сме далече от идеала за безопасен труд. Има много примери, които се виждат в медийното пространство и водят до този извод. Особено в сферите с тежък физически труд, с цел спестяване на разходи, частните работодатели падат много под мининума, описан ЗЗБУТ.  От друга страна и работещите все още не са запознати добре с правата си. Остава надеждата, че с технологичното развитие, по – високото образование и глобализирането, работещи и работодатели  ще се интересуват повече от необходимите условия за извършване на безопасен, здравословен и качествен труд.