Регулярност на измерване на факторите на работните условия
На основание чл. 217 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните критерии за здравословни и безопасни условия на труд на трудовите места и при използване на работното оборудване, изискваните измервания се провеждат съгласно стандартите на съответните нормативни документи и идентифицирането на риска.
Измерванията се правят от акредитираните органи.
Проверките се извършват по нормативни документи на съответните органи.

Електрическо осветление
Степента на електрическото осветление се измерва на годишна база.

Производствен микроклимат
Микроклиматът се проверява два пъти в годината за топъл и студен сезон.

Производствен шум
Производственият шум се измерва най-малко веднъж в годината.

Импеданс на контура – „фаза – защитен проводник“
Зануляването трябва да отговаря на определените нормативи. Проверката на пълното електрическо съпротивление на електрическите уредби и проводници се извършва максимално на пет години.

Заземяване на електрически уредби до 1000 V
Измерването на заземяването на електрическите уредби се извършва на годишна база.

Дефектна–токова защита
Изправността на евентуалната дефектно-токова защита се проверява в срокове, препоръчани от указанията на производителя, съпровождащи електрическия прекъсвач или в срокове, определени от енергийния доставчик.

Защитаващи от мълнии уредби
Срокът на проверка за наличие на мълниезащитна уредба (гръмоотвод) е в зависимост от материалите, от които е съставен обекта. Според опасността от мълния съоръженията се категоризират на три категории. Срокът за измерване на съпротивлението на заземителите на трите категории е:
– за обекти от 1-ва категория – до една година;
– за обекти от 2-ра категория – две години;
– за обекти от 3-та категория – три години.

Съпротивление на изолация
Електрическите уредби трябва да бъдат обезопасени за избягване на токов удар, съгласно изискванията на съответната уредба. Тези електрически уредби и приемниците на ел. енергия се проверяват регулярно от доставчика на електрическия ток.

Важно!: Освен гореизброените проверки, които са опасни за живота, може да се правят и допълнителни проверки, които са вредни за здравето.