Електрически уреди и съоръжения до и над 1000 V
– Физични условия на трудовата среда;
– Физични условия на околната и трудовата среда;
– Инсталации, свързани с вентилацията;
– Лаборатория за тестване на диелектрични защитни средства.

Информация за контролните измервания

Какъв е срока на протоколите и за измервания на фактори на работната среда?
Според правилниците и наредбите срокът на измерванията на факторите работна среда е индивидуален за всеки фактор поотделно.

Защо е разпространена заблудата за тригодишния срок на протоколите от измерванията?
С Постановление № 297/2005 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, влязло в сила 2006 г. Наредбата за комплексно оценяване условията на труд бе премахната. Това доведе до увеличение на допълнителното възнаграждение на хората, които работят във вредни условия на труд. За някои фактори обаче останаха в сила изисквания за регулярност на измерванията.

Каква е периодичността на измерванията?
Регулярността на извършване оценка на риска зависи от организацията и нейното индивидуално отношение към идентифицираната заплаха за здравето на хората. Това е свързано със следните аспекти:
1. в случай, че настъпят промени, които увеличават риска – въвеждане на нови техники на производство, внедряване на нови суровини и промяна, своевременно осъществяване на ремонтни дейности и други.
2. в случай, че настъпят изменения в нормативната уредба;
3. оценката на риска е изгубила давност и са настъпили различни промени;
4. създали са се по-благоприятни условия на работната среда, с които оценката на риска трябва да се извърши наново;
5. използваните профилактични и превантивни методи за безопасност на труда са станали неефективни;
6. ефектът от разследвания от аварии в оборудването и професионални болести без злополуки са наложили ново оценяване.
Оценката на риска може да бъде преразгледана и по предписаниа на контролните органи.

Обект на контролните измервания биват:

Микроклимат
Във връзка с микроклимата се отнасят някои изисквания на климатизацията на обекта, състоянието на дограмата и т.н. Правят се замервания на температурата, влагата и проветривостта. За сега не е съставен нормативен акт.

Осветление
Нивото на електрическото осветеност се замерва веднъж годишно.

Вибрации
Производствените вибрации могат да увредят здравето на хората и това налага да се правят регулярно замервания на вибрациите.

Шум
Шумът на работното място се степенува и се категоризира трудът на работещите. Производственият шум се замерва най-малко веднъж годишно.