Измерване на осветеност
Замерването на осветеността се урежда с Наредба № 49/1976 г. Тя определя нормите за проектиране на изкуствено осветление.
Регулярността на замерванията се определя от чл. 381 от Наредба № 16-116/2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането. Тя се извършва най-малко един път в годината. Не по-рядко от веднъж в годината се проверява и материалната база, свързана с осветлението.
Ако не бъдат спазени изискванията на Наредба 16-116/2008 г., остава регулярност на оценяването на риска.

Измерване на микроклимат
Относно микроклимата се отнасят някои условия на климатизация на обекта, качество на дограмата и др. Извършват се измервания на температурата, конденза и проветривостта. Няма определен нормативен документ.

Измерване на шум
Шумът на работното място се степенува и се категоризира трудът на работещите. Производственият шум се измерва най-малко веднъж годишно.

Измерване на вибрации
Това се извършва с цел да бъдат спазвани с минималните изисквания за безопасен труд. В съответната нормативна база е посочена методиката за изпълняване на тези условия.