Когато се налага измерване на фактори в работната среда в предприятие в Банско, трябва да знаете следните неща. Работодателите първо трябва да са запознати със своите задължения по тази част. Когато познанието по темата не е достатъчно и работодателите усещат тази липсва, следва да се говори със специалисти, които да ги въведат в яснота относно тяхната роля.

Пропуските може да идват от това, че измерване фактори работна среда се базира на наредби, които са съобразени с българското и европейското законодателство. Работодателите няма как да знаят, всяка наредба буква по буква, но има начин бързо и лесно да разберат своите задължения относно периодични, годишни, планови или спешни измервания.

Що се отнася до самите фактори, те се основават на изискванията в наредбите, както следва:

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места; и чл. 217 ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Това включва измерване на микроклимата в едно предприятие. Измерване на шума и вибрациите, и последващата оценка и препоръки, които работодателите трябва да изпълнят, за да защитят здравето на работниците и служителите си.

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите; тази наредба регламентира измерването на осветеността на място при работния обект и какви проблеми може да доведе лошото осветление за зрението на работещите на обекта. В този смисъл се правят ежегодни измервания на осветеността на работния обсег и периодични измервания (поне веднъж на три месеца) на чисто техническото състояние на светлинните тела на обекта.

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането. Това е наредбата, която регламентира извършването на сложните измервания свързани с цялата техническа ситуация на захранването на предприятието. В тази си част измерванията също може да са периодични, ежегодни или специфични. Проблематиката свързана с тези измервания е обширна

Наредба № 4 от 2010 год. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Определянето измерванията на защитата от мълнии се прави според категоризацията на самите сгради, защото има различни такива.

Всички измервания се правят от специалисти акредитирани за тази дейност от „Българска служба по акредитация”. Работодателите също имат право да направят лаборатория, която да обслужва производствените им площи, но там ще могат да се измерват само фактори според правомощия. Така че при всички положения, ако не сте наясно, при нужда от измерване фактори на работна среда в Банско, консултацията със специалисти е добра начална стъпка.