Контрол на различните фактори на работната среда и срокове  се регламентират съгласно чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г., както следва:

 1. Установяванетонасъответствиетонаработнатасреда, трудовияпроцес,
  използванататехнологияиработнотооборудванеснормитеиизискваниятазабезопаснии
  здравословниусловиянатрудсеосъществявапосредствомподходите, методитеиформитеза
  извършваненаоценкатанариска.
 2. Оценкатанарискаобхващавсичкиаспектинатрудоватадейноствпредприятието.
 3. Необходимитеизмерваниясеизвършватсъгласноизискваниятанасъответните
  нормативниактовеиспериодичността, определенаотработодателязаоценкатанариска.
 4. (Изм. – ДВ, бр. 48 от2000 г., всилаот14.06.2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от2008 г.)
  Необходимитеизмерваниясеизвършватотзвенаиспециалистинаработодателяи/илиот
  упълномощениотИзпълнителнаагенция”Българскаслужбазаакредитация” юридическии
  физическилица.
 5. Документитезаустановяваненасъответствиетоснормитеиизискваниятаза
  безопаснииздравословниусловиянатруд, вкл. резултатитеотпроведенитеизмервания, се
  включватвдокументациятапооценкатанариска

Съгласно наредбата контролът, придружен с необходимите измервания на различните фактори на работната среда, се извършва съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска.

В таблицата по-долу, можете да проследите сроковете за измерване за най-разпространените фактори на работната среда:

Фактори на работната средаОснование
ОсветеностКачествените показатели на осветителните уредби и устройства, съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 1999 г.* се установяват с периодични измервания
Степента на осветеност и нивото на общата осветеност, съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането се измерва най-малко веднъж годишно
Електробезопасност. Импеданс на контура “фаза – защитен” проводникСрокът се определя от енергетика на предприятието, но не по – дълго от веднъж на пет години
Съпротивление на изолациятаСрокът се определя от енергетика на предприятието, но не по – дълго от веднъж на 3 години
Защитни заземителни инсталацииСрокът е веднъж годишно
Мълниезащитни заземителни инсталацииСрокът е веднъж годишно
Дефектнотокови защитиСрокът се определя от енергетика на предприятието, но не по – дълго от веднъж на пет години
МикроклиматЧл. 14 от НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, Издадена от МТСП и МЗ, обн., ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 2.11.2014 г.
Необходимите измервания на параметрите на микроклимата на работни места в сгради се извършват по реда на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г.
ШумСъгласно чл. 4 ал. 1 от Наредба № 6 от 15.08.2005 г.
На работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия.
ВибрацииСъгласно чл. 5 ал. 1 от Наредба № 3 от 5.05.2005 г.
Проверка и измерване на вибрационните характеристики на оборудване, което генерира вибрации, съгласно чл. 144 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се извършва периодично, както и след всеки ремонт.
Химически агенти и прахВ зависимост от вида и степента на вредност на веществата, съгласно чл. 98 и чл. 108 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се осъществява непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места. Контролните измерванията да се провеждат най-малко с периодичността на оценката на риска (чл.217 от Наредба № 7 от 1999 г.)
ВентилацияСъгласно чл. 124 и чл. 127. ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., Производствените и спомагателните помещения и затворените работни места се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа, физиологичните потребности на работещите и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност. Контролните измерванията се провеждат с периодичността на оценката на риска (чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. ) като резултатите се описват в документция, описана в чл. 170, ал. 1 и 3 от Наредба № 7 от 1999 г.
Електрически, магнитни и електромагни полета и лъчения нейонизиращи и йонизиращи)Съгласно чл.147 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., на работни места с наличие на полета и лъчения не се допуска превишаване на максимално допустимите стойности на интензитета им или на установената продължителност за пребиваване на работещи в тях – осигуряват се КИП.

БДС 14525–90 – Охрана на труда. Полета електромагнитни радиочестотни. Допустими стойности и изисквания за контрол – т. 2 –Изисквания към контрола на радиочестотните ЕМП, в обхвата от 0.6 до 300 МНz.

Съгласно т. 2.3. измерването се извършва периодично веднъж на две години, както и при:
– приемане на експлоатация на нови съоръжения, излъчващи електромагнитна енергия;
– при внасяне на изменения в конструкцията на действащите съоръжения, излъчващи електромагнитна енергия;
– при изменение в конструкцията на средствата за защита от въздействие на ЕМП;
– при изменение в схемата на свързване на излъчващите елементи и режима на работа на съоръженията, излъчващи ЕМ енергия;
– при организация на нови работни места;
– след извършване на ремонтни работи по съоръженията, излъчващи електромагнитна енергия.

Допуска се да не се извършват периодични измервания на интензитета на ЕМП в случаите, когато съоръжението не работи в режим на излъчване чрез антена или друг елемент, предназначен за излъчване в околната среда, а също и когато номиналните мощности не превишават 2,5 W в честотния обхват от 0.06÷3 МНz , 400 mW в обхвата над 3÷30 МНz и 100 mW при честоти над 30÷300 МНz (т. 2.4. от стандарта).

БДС 17137 – 90 – Охрана на труда. Полета електромагнитни микровълнови. Допустими стойности и изисквания за контрол – т. 2 – Изисквания към контрола на радиочестотните микровълнови ЕМП, в обхвата от 300 МНz до 300 GНz.

Изискванията за контрола за спазване на максимално допустимите стойности на микровълновите ЕМП, както и начина по който се провежда са абсолютно идентични с тези в БДС 14525 – 90.

Йонизиращи лъчения – провежда се мониторинг на радиационните характеристики на работната среда в съответствие със Закона за здравето, съгласно чл. 32 от Наредба за основните норми на радиационна защита, Приета с ПМС № 229 от 25.09.2012 г., Обн. ДВ. бр. 76 от 5 Октомври 2012г. – Национален център по радиобиология и радиационна защита.