Списък на често изисквани документи от Инспекция по труда

Въздействие на шума върху здравето на работещите

Периодичност на измерванията по електробезопасност

НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Периодичност на измерванията на фактори на работната среда

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Какво представлява “Трудова медицина”