Измерване фактори работна среда – Сандански

Регулярност на измерване на факторите на работните условия На основание чл. 217 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните критерии за здравословни и безопасни условия на труд на трудовите места и при използване на работното оборудване, изискваните измервания се провеждат съгласно стандартите на съответните нормативни документи и идентифицирането на риска. Измерванията се правят […]

По-добра работна среда за по-висока производителност

Как да изберем правилно осветление за работното място

Списък на често изисквани документи от Инспекция по труда

Въздействие на шума върху здравето на работещите

Периодичност на измерванията по електробезопасност

НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Периодичност на измерванията на фактори на работната среда

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места