Техническа спецификация

Какво е техническа спецификация?

Договорните отношения на страните не приключват с изготвянето и подписването на основния договор. В някои случаи напълно и обективно е невъзможно да се изразят всички тънкости и нюанси на предстоящата транзакция в един документ. В такива ситуации законите на страната ни позволяват изготвянето на допълнителни документи.

Ако разглеждаме договора като основен документ, тогава допълнителни документи към него ще бъдат анексите, които са неразделна част от документацията по една сделка. Едно от тези приложения може да бъде вид техническа документация.

Техническа спецификация определение

Техническата спецификация е писмено споразумение между страните, което установява определени технически изисквания за вещи, стоки и произведени по договор, както и за възможността за предоставяне на услуги. Например, в рамките на подписан договор с физическо лице могат да се установят технически параметри за бъдещи продукти. Такъв документ задължително трябва да премине през процедурата на одобрение от страните по основния договор и да бъде подписан от упълномощени представители на контрагентите.

Техническата спецификация може да бъде направена във форма на:

– проектна документация,

– работна документация,

– рисунки,

– схеми,

– математически изчисления и друга подобна информация.

Изброените по-горе документи могат да установят задължителни изисквания за резултата от работата. Отклонението от тях може да доведе до факта, че извършената работа може да не бъде приета от клиента. Технически несъответствия между крайния резултат и информацията, изложена в приложените технически обосновки, ще доведат до това, че паричното възнаграждение на изпълнителя няма да бъде изплатено. Освен това, в съответствие с условията на предварително подписан договор, на небрежния изпълнител може допълнително да бъдат начислени неустойки за неизпълнение или некачествено изпълнение на поръчката навреме.

Всички промени и допълнения в одобрената от страните техническа документация трябва да бъдат удостоверени под формата на допълнително писмено споразумение. Такъв документ се подписва от представители на страните по договора и става задължителен за изпълнение по основния договор.

Ако по различни причини спецификацията към договора бъде обявена за недействителна, това не води до недействителност на целия договор. В същото време прекратяването на основния документ обезсилва приложената към него спецификация.

В някои случаи приложената техническа документация подлежи на задължително допълнително одобрение от държавни и недържавни регулаторни надзорни органи (в областта на строителството, архитектурата, екологията и др.). Ако такъв етап е задължителен във връзка с действащото законодателство, то неспазването му от страните може да доведе до незаконосъобразност на извършване на действия по основния договор.