Въвеждане в експлоатация

Какво е въвеждане в експлоатация?

Въвеждането в експлоатация е процедура, която трябва да бъде завършена преди началото на експлоатацията на която и да е сграда. Именно тази документация дава на собственика право да свързва комуникациите: електричество, вода, отопление и канализация. Недвижими имоти, които не са въведени в експлоатация, не могат да бъдат регистрирани като право на собственост: такива жилища не могат да се продават, даряват, наследяват, използват като обезпечение по заем и др.

Документ за въвеждане в експлоатация на обект

За кои видове конструкции е задължително Разрешение за ползване?

Документът е необходим при строежи от първа, втора и трета категория. Категорията се определя на базата на приетата Наредба №1/30.07.2003г. оценяваща различните категории. За сгради, които се построяват за целите на отбраната и сигурността на България, разрешението трябва да е одобрено от Министрите на отбраната и на МВР.

Необходимо ли е получаването на тези документи?

В конфликт със закона е да се вкарват в експлоатация строежи без разрешението на  компетентния орган по чл.177 ЗУТ. Законът предвижда той да бъде Началника на ДНСК (РДНСК) за обектите от I-III категория. За обекти от IV-V категория компетентният орган е главния архитект на Общината.

Забранено е и подлежи на санкции експлоатацията на обекти и части от тях не по одобрената им цел. При констатиране на такова използване според Закона за устройство на територията, Началникът на ДНСК има право:

  • Да прекрати използването на сградата и да нареди използващите я да я освободят. Той има право да разпореди на доставчиците да бъдат изключени комуникациите от вода, телефон, газ, електричество, топлоенергия Те са длъжни да изпълнят искането в момента на разпореждането
  • Въз основа на изготвен наказателен акт, съгласно Закона за административните нарушения и наказания, компетентният орган ще изготви аргументирано Наказателно постановление.

След определяне на причините и предприемане на предписаните мерки се стига до решение на компетентните органи за разрешат или да забранят експлоатацията на сградата. Ако собствениците или упълномощените от тях лица внесат необходимите глоби и комисионни за въвеждането на обекта в експлоатация, разрешението се изготвя в съгласие с чл.177 ЗУТ.

Как се извършва обжалване на разрешение за използване на строеж с индивидуален административен акт ли е и пред кого се обжалва?

То може да се обжалва в съда чрез контролния орган, който го е разпоредил.

Възможно ли е да се получи Разрешение за ползване за строеж, когато в процеса на строителните работи не са извадени своевременно всички актове и протоколи, както и документи, окачествяващи използваните материали?

Законът предвижда да бъдат изваждани и съхранявани в процеса на строителните дейности, както и документи, определящи вида и качеството на използваните материали. Когато собствениците не разполагат с необходимите документи, те трябва да направят техническа експертиза от експерти /УАСГ, НИСИ и др./. Освен това, те ще трябва да изготвят документи, доказващи вида и качеството на конструкцията на обекта. Ще трябва да се направи цялостно експертиза на механичните показатели на материалите – якост, еластичност, дефекти, устойчивост на корозия, податливост на разрушения в сеизмични условия и други. Тези документи се изискват съгласно Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони /НПССЗР/1987г., с цел доказване, че конструкцията отговаря на всички държавни изисквания за осигуряване на сигурност хората, които ще я използват след въвеждане в експлоатация.

Задължително ли е да се извади разрешение на ползване на завършена сграда, след като е изваден акт за узаконяване, когато актът е изваден във вида на сградата, в която не са били извършени допълнителни СМР /Строително монтажни работи/? Как се реализира въвеждането на строежа в експлоатация в тези случаи?

Наредба 2 за въвеждане в експлоатация

Завършените строежи от I до III категория (къща, вила, офис сграда, малки жилищни сгради и др.), които вече разполагат с такъв акт, който на практика замества разрешението за строеж, се приемат съгласно Наредба №2 (обн., ДВ, бр. 72/2003г.). Тя определя реда за въвеждане в експлоатация при минимални гаранционни срокове за извършени строителни и монтажни работи на съоръжения и строителни обекти.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Същевременно строежите от IV до V категория (жилищна сграда, търговски център, болница и др.),, следва да се регистрират посредством удостоверение за въвеждане в експлоатация от контролния орган, издал акта за узаконяване на обекта.

Трябва ли искането на възложителя да започне да използва законно един строеж или съоръжение да е съпроводено от аргументираните становища на проектантите, в случаите на получен акт за узаконяване след разрешение за осъществяване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, който не включва допълнителни СМР?

След като бъде построен строежа или конструкцията или след получаване на акт за узаконяване, на база проект, който не предвижда изпълнение на допълнителни СМР, получил разрешение за реализиране, може да се пристъпи към заснемане за узаконяване. Лицата, които са го построили, изготвят Констативен акт за установяване годността за описване на обекта по образец 15 – Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/31.07.2003г.

За изготвяне на документи в процеса на построяване на сградата се извършва предаването на обекта и задължителната документация от на възложителя от строителя. Това е необходимо, за да се докаже, че обектът отговаря на всички законови изисквания и може да започне да се експлоатира. Искането на възложителя за въвеждане на сградата в експлоатация не е необходимо да бъде подкрепено от становища на проектиралите го, тъй като те вече са изготвили Акт образец 15.

Къде се внасят таксите за разрешение за ползване на сгради?

Те се внасят по банков път на банковата сметка на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

Въвеждането в експлоатация представлява набор от мерки, насочени към въвеждане в експлоатация на завършено строителство на недвижими имоти.

На въвеждане в експлоатация подлежат новопостроени, завършени, вградени, реконструирани, преоборудвани и реставрирани недвижими имоти. В зависимост от категорията им на сложност, вида и годината на строителство, се определя редът за въвеждането им в експлоатация.

Въвеждането в експлоатация дава възможност да се регистрира правото на собственост върху построен недвижим имот, за да се извършват всякакви законово разрешени сделки с него в бъдеще, както и например да се сключват договори за топлинни, газови, телефонни, водни и други услуги чрез съответните специализирани организации и доставчици.