Факторите на работната среда са тези, които определят доколко едно място е безопасно и подходящо за даден вид работа Те са обект на лабораторно измерване и всеки негативен или позитивен резултат относно един от факторите, влияе на цялостната оценка и след това на определените рамки за здравословен труд и техническите рамки.

Лабораторните изследвания се правят от специалисти, които разполагат с адекватни технически средства и цялата научна и правна литература, за да направят оценка на даденото работно място и факторите определящи изпълнението на трудовия процес.

Обект на изследване в зависимост от особеностите на всеки обект може да са:
Осветление – тоест осветеността, която трябва да създаде благоприятни условия за работа.
Шум – изследват се всички нива на шум на базата на референтни стойности според условията в работната среда. Обект на изследване са дневно, вечерно, нощно ниво; върхово ниво на звуково налягане; ниво на експозиция на шум по време на работа.
Климатични инсталации – обхващат изследванията върху температурата на въздуха, влажността на въздуха и промените, които настъпват в техните параметри на ежедневна база.
Вентилационни инсталации – засягат параметрите на въздушния поток от гледна точка на скорост и дебит.
Химични фактори на работната среда – изследват се химичните агенти според това какъв вид е обекта; обект на измерване са праховите частици. Прилагат се различни инструменти за измерване.
Електрическо обекти с напрежение до 1000V – измерват се изолацията, заземителните уредби, мълниезащитните системи; защитните прекъсвачи, и проблемните точки където протича допирно напрежение.

Лабораторните проучвания над изброените фактори са регламентирани и съобразени със законови наредби. Тоест след като бъдат направени проучванията и бъдат получени резултати, започва сравнителен анализ, за да не се допускат превишаване на установените норми във всеки един от параметрите.

Всяка работна среда има своите специфики, затова и самите лабораторни изследвания на факторите, които съществуват на място трябва да бъдат измервани периодично. Има такива, което могат да се правят по-лична преценка на работодателите, но има и такива, които се регламентират законово, така че да се правят периодично.

Например при промяна на средата, в която се извършва труда, трябва да се направят нови измервания, защото може да е променен микроклиматът, може да е променено осветлението. Изключително внимание трябва да се отделя на електрическите обекти с напрежение до 1000V, които са обект на контролни проверки. Като има предписания през колко време трябва да са извършват самите проверки. Измерванията и резултатите обаче, следва да се правят само от качествена лаборатория за измерване факторите на работната среда.