При условие, че ви трябва измерване фактори на работна среда в предприятието ви в Благоевград, следва да се запознаете със следната информация. Тъй като повечето от данните в текста са базирани на Наредби, тук ще ограничим дословното им цитиране и ще акцентираме върху периодичността на изследванията.

Измерванията на факторите на работната среда в дадено предприятие са регламентирани с Наредба номер 7 от 23 септ. 1999 г. Самият текст е свързан с минималните изисквания за безопасни условия на труд и здравословна среда за работещите. Наредба номер 5 от месец май 2005 също ще бъде отправна точка за изясняване на периодичността на изследванията, които трябва да правите в предприятията в Благоевград.

Всяко едно необходимо измерване се извършва съгласно изискванията на приложените нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска. Същата наредба номер 7 регламентира, че измерванията се правят само от специалисти акредитирани от „Българска служба по акредитация”, но има и възможност самите работодатели да правят собствени лаборатории със звена за изследване.

При измерване на микроклимата в дадена производствена или работна среда има свързаност межди периодичността на измерванията и периодичността на оценката на риска. Осветеността на работното място не е обект на периодичен контрол, но само за нормите на проектиране, споменатата Наредба 7 обаче установява периодично измерване на качествените показатели на осветителните тела, уредби, системи и светлинни устройства. Поне 1 път в годината следва да се измерват нивата на обща осветеност и осветеността при контролните точки.

При систематичната и експертна проверка на шума в дадено предприятие също има свързаност межди периодичността на измерванията и периодичността на оценката на риска. Там където обаче има оборудване и среда с шумово съдържание близко до вредното и това вече е било установено, следва да е прави измерване поне един път в годината и да се вземат мерки с технически средства за защита или лични предпазни средства.

Значителен риск за здравето и безопасността на работниците представляват и вибрациите в производствената среда. Те също са обект на измерване, но със адекватна методология и специализирана апаратура. Макар, че има директна свързаност межди периодичността на измерванията и периодичността на оценката на риска и при този елемент, трябва да се знае и още нещо. След всеки ремонт и промяна в работната среда следствие на различни фактори, при което има увеличаване на вибрациите, предстои да е направи нужното измерване.

Има и още елементи от работната среда свързани с мълниеносната защита, електрически уредби до 1000V, които са обект на периодични измервания. Така че следва да се поинтересувате от наредбите или да влезете в контакт със специалисти, за да научите още повече по темата.