ОК от вида С “ЕМ-ТЕСТИНГ” извършва измервания на:

Електрически уредби и съоръжения до 1000 волта:

  • Импеданс на контура “фаза –защитен проводник”, Ω;
  • Защитни прекъсвачи: Ток на задействане, A; време за изключване, sec; и допирно напрежение, V;
  • Съпротивление на защитни заземителни уредби, Ω;
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, Ω;

Физични фактори на работната, битова и околна среда:

  • Микроклимат-температура на въздуха, º C, относителна влажност на въздуха, % и скорост на движение на въздуха, m/s;
  • Изкуствено осветление-осветеност, Lx;
  • Шум- ниво на шум, dBА, еквивалентно ниво на шум, dBLeq, върхово ниво на звуково налягане, dBС, дневно ниво на експозиция на шум, dBА, средноседмично ниво на експозиция на шум, dBА, дневно ниво на шум, dBА, вечерно ниво на шум, dBА, нощно ниво на шум, dBА, и денонощно ниво на шум, dBА.