Декларация на висшето ръководство за осигуряване на безпристрастност и независимост на орган за контрол от вид “С”

Декларация 1

Декларация на за осигуряване на безпристрастност и независимост

Долуподписаните ръководител, заместник ръководител и отговорник по качеството на Органа за контрол, като членове на висшето ръководство, ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ
Запознати сме и приемаме критериите за независимост на Органа за контрол от вида С, според Приложение А, точка А 3 от БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012 и ILAC P 15:07/2016. Не се намесваме и в бъдеще няма да се наместваме в дейността на персонала на ОКС, като няма да упражняваме какъвто и да било натиск /административен, финансов, икономически и др./, който би повлиял на техническите заключения от контрол. Съвместно с персонала на ОК носим отговорност за спазване на изискванията на независимост и безпристрастност на Органа за контрол и за непрекъснатото му съответствие на изискванията за вида С. Осигуряваме независимост и безпристрастност на ОК чрез ненамеса в дейността му и осигуряване на условия за поддържане на независимост на преценките по извършения контрол. Няма да допуснем нарушаване на доверието в независимостта и безпристрастността на ОКС… изтеглете като PDF

Декларация за политиката, целите и ангажименти по отношение на качеството

Декларация за политика, цели и ангажираност по отношение на качеството

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: Се задължаваме в Органа за контрол да се изпълняват изисквания, които осигуряват висок професионализъм на извършвания контрол, удовлетворяващи изискванията на методите за контрол, изискванията за акредитация на БДС EN ISO/IEC 17020:2012г., ILAC P15:07/2016 и на клиентите чрез: Професионализмът – като основен приоритет ще бъде осигуряван с подбор на обучен и компетентен персонал. Непрекъснато ще определяме нуждите от обучения, съобразно потребностите на всеки член от персонала за повишаване на компетентността му. и ще осигурим извършване на обучения. Ще се повишава квалификацията и познанията на персонала, в съответствие с изискванията на системата за управление, потребностите на клиентите и изискванията на нормативните актове. Квалификацията на персонала ще бъде поддържана с обучения, наблюдения и оценки и непрекъснато усъвършенствана по методите, процедурите и изискванията за контрол. Ще поддържаме съвременни и подходящи по вид и обхват технически средства… изтеглете като PDF

Организационна процедура “Управление на жалби и възражения”

Процедура за жалби и възражения

1. Предназначение: Настоящата процедура регламентира дейностите и отговорностите, свързани с процеса на постъпване, разглеждане, анализ и решаване на постъпили в ОКС жалби и възражения.
2. Обект и област на приложение: Процедурата се прилага при постъпване на:
– жалби от клиентите по повод дейността на органа;
– жалби от клиентите по повод дейността на персонала (ръководител и специалисти), – възражения по повод резултатите от контрола;
– възражения относно реализирания срок за изпълнение.
3. Специфични термини и определения: ВЪЗРАЖЕНИЕ (БДС ЕN ISO/IEC 17000-6.4) – Искане от предоставящия обекта за оценяване на съответствието до органа за оценяване на съответствието за преразглеждане на взето от този орган решение, отнасящо се до този обект. ЖАЛБА – Изразяване на неудовлетвореност, различно от възражение, от страна на лице или организация пр… изтеглете като PDF

Организационна процедура “правила за ползване на акредитационния символ на ИА “БСА”, за позоваване на акредитация от ИА “БСА” и/или за позоваване на статута на ИА “БСА” като страна по многостранното споразумение”

Процедура за позоваване на акредитация

1. Предназначение: Тази процедура определя правилата за използване на акредитационния символ на ИА „БСА“, за позоваване на акредитация, предоставена от ИА „БСА“ и/или за позоваване на статута на ИА „БСА“, в качеството й на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за акредитация (ЕА МLА). Употребата на акредитационния символ на ИА „БСА“ върху сертификатите и протоколи от контрол, издадени от органа за контрол дава увереност на неговите клиентите, че документите са издадени под акредитацията на ИА „БСА“ като доказателство за съответствие с клаузите на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012, както и с условията на многостранните споразумения, по които ИА „БСА“ е страна.

2. Обект и област на приложение: Органът за контрол от вид „С” към “ЕМ-ТЕСТИНГ“ ЕООД, използва позоваване на акредитация без употреба на акредитационен символ и позоваване на статута на ИА „БСА“ като страна по многостранни споразумения, като включва: регистрационния номер на сертификата за акредитация, датата на издаването му, валидност и името на ИА „БСА“ като национален орган, издал сертификата за акредитация, както и стандарта, по който е акредитиран, т.е. “Сертификат за акредитация, рег. № ХХХ/дата, валиден до …… , издаден от ИА „БСА“, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012…”

3. Специфични термини и определения: АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ – символ, въведен от ИА „БСА“ и предназначен за използване от акредитираните органи за оценяване на съответствието (ООС) с цел обозначаване на техния статут на акредитирани ООС… изтегли като PDF