Декларация на висшето ръководство за осигуряване на безпристрастност и независимост на ОКС

Декларация на висшето ръководство за осигуряване на безпристрастност и независимост на ОКС

Декларация на висшето ръководство за осигуряване на безпристрастност и независимост на орган за контрол от вид „С”
Долуподписаните ръководител, заместник ръководител и отговорник по качеството на Органа за контрол, като членове на висшето ръководство, ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ Запознати сме и приемаме критериите за независимост на Органа за контрол от вида С, според Приложение А, точка А 3 от БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012 и ILAC P 15:07/2016. Не се намесваме и в бъдеще няма да се наместваме в дейността на персонала на ОКС, като няма да упражняваме какъвто и да било натиск /административен, финансов, икономически и др./, който би повлиял на техническите заключения от контрол. Съвместно с персонала на ОК носим отговорност за спазване на изискванията на независимост и безпристрастност на Органа за контрол и за непрекъснатото му съответствие на изискванията за вида С. Осигуряваме независимост и безпристрастност на ОК чрез ненамеса в дейността му и осигуряване на условия за поддържане на независимост на преценките по извършения контрол. Няма да допуснем нарушаване на доверието в независимостта и безпристрастността на ОКС. Всеки член на персонала подписва еднократно при постъпване и винаги при промяна на обстоятествата Пр-Н 4.1.2- «Декларация за безпристрастност, независимост при извършване на дейностите по контрол», в която също се декларират и оценяват рисковете за осигуряване на безпристастност при извършване на дейности по контрола, съгласно изискванията на стандарта. При извършване на контрол всеки инспектор от ОКС, подписва за всеки обект, на който извършва контрол Пр-Н 4.1.6-1 Декларация зa разграничаване на отговорностите, което гарантира, че е изпълнено изискването на стандарта за орган за контрол от вид С…

Изтеглете като PDF

Декларация за политиката, целите и ангажиментите по отношение на качеството

Декларация за политиката, целите и ангажиментите по отношение на качеството

Долуподписаните:
1. Димитър Василев Иванчев, ръководител на ОКС при „ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД
2. Петър Филипов Петров, зам. ръководител на ОКС при „ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД
3. Ивайло Йорданов Димитров, Отговорник по качеството на ОКС при „ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД
4. Димитрина Георгиева Багашка, управител на „ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:
Се задължаваме в Органа за контрол да се изпълняват изисквания, които осигуряват висок
професионализъм на извършвания контрол, удовлетворяващи изискванията на методите за контрол,
изискванията за акредитация на БДС EN ISO/IEC 17020:2012г., ILAC P15:05/2020 и на клиентите
чрез: Професионализмът – като основен приоритет ще бъде осигуряван с подбор на обучен и компетентен персонал.
Непрекъснато ще определяме нуждите от обучения, съобразно потребностите на всеки член от персонала за
повишаване на компетентността му. и ще осигурим извършване на обучения. Ще се повишава квалификацията и
познанията на персонала, в съответствие с изискванията на системата за управление, потребностите на
клиентите и изискванията на нормативните актове. Квалификацията на персонала ще бъде поддържана с
обучения, наблюдения и оценки и непрекъснато усъвършенствана по методите, процедурите и изискванията за
контрол. Ще поддържаме съвременни и подходящи по вид и обхват технически средства, метрологично
осигурявани, съгласно политиката за проследимост на ИА БСА за извършване на контрол с необходимата
точност и безопасност. Своевременно ще актуализираме и поддържаме система за управление, съобразена с
изискванията на нормативните актове и с БДС EN ISO/IEC 17020:2012г. и ILAC P15:05/2020. Ще се стремим да
разширяваме доверието и удовлетворяването на клиентите в предоставените услуги. Оценяването на СУ и
възможностите за подобряването и ще се извършва, чрез провеждането на периодични одити, прегледи от
ръководството, предложения на персонала, предприемане на коригиращи и превантивни действия, с което ще
осигурим усъвършенстването и оптимизирането й…

Изтеглете като PDF

Процедура за гъвкав обхват на акредитация

Процедура за гъвкав обхват на акредитация

Процедура за гъвкав обхват на акредитацияОП 9 ПРОЦЕДУРА ЗА ГЪВКАВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ
1. Предназначение: Целта на процедурата е да регламентира дейностите на ОКС по изграждане, внедряване и поддържане на система по управление при гъвкав обхват на акредитация, в съответствие с изискванията на стандарти БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и BAS QR 32 „Процедура за акредитация на гъвкав обхват“.
2. Обект и област на приложение: Процедурата обхваща дейностите по формулиране на гъвкав обхват на акредитация, която органът за контрол заявява и се ангажира да прилага в пълно съответствие с изискванията, включително уведомяването на клиентите относно вида на обхвата и приложимите актуални нормативни актове, за който ОКС е акредитиран.
Процедурата дава обхвата, отговорностите и пълномощията, провеждането, документирането, използваните документи и правилата за поддържане в актуално състояние и оценка ефективността на дейностите по прилагане на гъвкав обхват и нормативното му обезпечаване…

Изтеглете като PDF

Организационна процедура “Управление на жалби и възражения”

Процедура за жалби и възражения

1. Предназначение: Настоящата процедура регламентира дейностите и отговорностите, свързани с процеса на постъпване, разглеждане, анализ и решаване на постъпили в ОКС жалби и възражения.
2. Обект и област на приложение: Процедурата се прилага при постъпване на:
– жалби от клиентите по повод дейността на органа;
– жалби от клиентите по повод дейността на персонала (ръководител и специалисти), – възражения по повод резултатите от контрола;
– възражения относно реализирания срок за изпълнение.
3. Специфични термини и определения: ВЪЗРАЖЕНИЕ (БДС ЕN ISO/IEC 17000-6.4) – Искане от предоставящия обекта за оценяване на съответствието до органа за оценяване на съответствието за преразглеждане на взето от този орган решение, отнасящо се до този обект. ЖАЛБА – Изразяване на неудовлетвореност, различно от възражение, от страна на лице или организация пр…

Изтеглете като PDF

Организационна процедура “правила за ползване на акредитационния символ на ИА “БСА”, за позоваване на акредитация от ИА “БСА” и/или за позоваване на статута на ИА “БСА” като страна по многостранното споразумение”

Процедура за позоваване на акредитация

1. Предназначение: Тази процедура определя правилата за използване на акредитационния символ на ИА „БСА“, за позоваване на акредитация, предоставена от ИА „БСА“ и/или за позоваване на статута на ИА „БСА“, в качеството й на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за акредитация (ЕА МLА). Употребата на акредитационния символ на ИА „БСА“ върху сертификатите и протоколи от контрол, издадени от органа за контрол дава увереност на неговите клиентите, че документите са издадени под акредитацията на ИА „БСА“ като доказателство за съответствие с клаузите на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012, както и с условията на многостранните споразумения, по които ИА „БСА“ е страна.

2. Обект и област на приложение: Органът за контрол от вид „С” към “ЕМ-ТЕСТИНГ“ ЕООД, използва позоваване на акредитация без употреба на акредитационен символ и позоваване на статута на ИА „БСА“ като страна по многостранни споразумения, като включва: регистрационния номер на сертификата за акредитация, датата на издаването му, валидност и името на ИА „БСА“ като национален орган, издал сертификата за акредитация, както и стандарта, по който е акредитиран, т.е. “Сертификат за акредитация, рег. № ХХХ/дата, валиден до …… , издаден от ИА „БСА“, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012…”

3. Специфични термини и определения: АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ – символ, въведен от ИА „БСА“ и предназначен за използване от акредитираните органи за оценяване на съответствието (ООС) с цел обозначаване на техния статут на акредитирани ООС…

Изтеглете като PDF